މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ސިސްކޯ ސްމާރޓްނެޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް އައުކުރުމަށް.

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ސިސްކޯ ސްމާރޓްނެޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހާޟިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

13 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުރާސްފަތި

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 ފެބުރުވަރީ 2020

ބުރާސްފަތި

11:00

 

މިކަމަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ދުވަހު ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.  

 

06 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ