ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.އުލިގަމު ޞިއްހީމަރުކަޒުގެގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ހއ އުލިގަމު ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާބެހޭ

          ހއ. އުލިގަމު   ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި   މިހާރުހުރި   ގިފިލިބައި  އަމިއްލަ  ތަކެތީގައި  ހިޔާކޮށް   ލޯންޑްރީއެއް 

ހެދުމަށް  ކުރެވުނު   މިމަރުކަޒުގެ ނަމްބަރ A2-HC(IUL)2020/03 އިޢުލާންއާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ  ފަރާތްތަކަށް  މައުލޫމާތު 

ދިނުމުގައި ބައެއް މަޢުލޫމާތުދެވިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

           ވީމާ މިސައްކަތައް  ޝައުގުވެރިލައްވާ  ފަރާތްތަކުން  2 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ   ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމަތު  ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 06 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީ 

ހިސާބު މި މަރުކަޒަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            އަދި ދަންނަވަމެވެ.ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގަޑިއަށް  މަޢުލޫމާތު   ދިނުމުގެ  ބައްދަލުވުމަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، 

ގަޑިޖެހިގެން ހުށައަޅާ  އަންދާސީ   ހިސާބުތައް  ބަލައިނުގަނެވޭނެ   ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން 

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  • އުލިގަމު ޞިއްޙީމަރުކަޒު، ހއ. އުލިގަން
  • ފޯން: 6500564
  • އީމެއިލް: ha.uligamhc@health.gov.mv

 

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ