ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިއުލާން

        ހއ މާރަންދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒުން ހއ ތަކަންދޫ ޞިއްހީމަރުކަޒަށް ސާމްޕަލްތައް ގެންގޮސް ގެނެސްދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން 

މިމަރުކަޒުން ކޮށްފައިވާ IUL)A12-HC/2020/01) އިއުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުމަށް ޙާޞިރުވެފައި

ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާންކުރަމެވެ.

        މިމަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީން ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށްޓަކައިނެގޭ ސާމްޕަލްތައް ހއތަކަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ލެބޯޓްރީއަށް ގެންގޮސް

ނަތީޖާތައް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2020 ފެބުރުއަރީ 5

ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ށް މާރަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ދުރުވެ  މަޢުލޫމާތު  ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު 2020 ފެބުރުއަރީ 10 ވާ ހޯމަ

ދުވަހުގެ 10:30 ށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

         މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ  ފަތާތްތަކަށް  އަންދާސީ  ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ. 

 

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ