ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ


       ހއ ވަށަަފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ A9-HC(IUL)/2020/01 އިއުލާންއާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީވެ އެއިއުލާން ބާތިލްކުރުމަށް ފަހު އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

       މިމަރުކަޒުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ ބަލިމީހުންނަށް ބޭނުންވާ  ޓެސްޓްތައް  ހެދުމަށްޓަކައި  ނެގޭ  ސާމްޕަލްތައް ހއ އަތޮޅު 

ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީއަށް ގެންގޮސްދީ އަދި ހޮސްޕިޓަލުން ތައްޔާރުކުރާ ލެބޯޓްރީ ރިޕޯރޓް މިމަރުކަޒަށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

        ވީމާ މިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 5 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 ށް ހއ 

ވަށަފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ފަހު 10 ފެބުރުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

        މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް ހާޞިރު ނުވާފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.

29 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ