ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ގޭގެއިން ކުނި އުކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުގެ ކުނިގޮނޑު ބެލެހެއްޓުމާއި ގޭގެއިން ކުނި ނަގައި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނު ނަންބަރު (IUL)389/389/2020/3 ވާނީ އިދާރީ ސަބަބު ތަކަކަށްޓަކައި ބާޠިލުކޮށްފައެވެ. މި ބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މި ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ނަންބަރު 01/2020 ދެންނެވުންވެސް ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ބިޑްފޮތް  21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ޖަނަވަރީ 2020  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި މިކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑް ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/50ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ. މި މަސައްކަތަށް ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބިޑްފޮތް ބައްލަވައިގަންނަވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ބިޑްފޮތް ބައްލަވައިގަންނަވަން ނުޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބިޑްފޮތް ބައްލަވައިގަންނަވާ ފަރާތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީހްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުން

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

26 ޖެނުއަރީ 2020

އާދީއްތަ

13:30

ބިޑް ހުށައެޅުން

ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

27 ޖެނުއަރީ 2020

ހޯމަ

13:30

           

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

21 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ