މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލުވުން

 

 

 ފޯނު ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލުވުން

މިއޮތޯރިޓީގެ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެދުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު، މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް ދަންނަވައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

ފޯނު ނަންބަރު

ތަފްޞީލު

7212728

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

7212719

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

7943434

ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެސް.އެމް.އެސް ކުރެއްވުމަށް

3343441

ބިލްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

3343425

ފައިސާއާއި އާމްދަނީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

3343420

ވަޒީފާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

3343423 / 3343429

އެހެނިހެން އިދާރީ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

 

ސެކްޝަން/ޑިޕާރޓްމެންޓް

އީމެއިލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

admin.mta@transport.gov.mv

ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން

procurement.mta@transport.gov.mv

ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

finance.mta@transport.gov.mv

އައިސީޓީ ސެކްޝަން

ict.mta@transport.gov.mv

އެޗްއާރ ސެކްޝަން

hr.mta@transport.gov.mv

ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް

land@transport.gov.mv

މެރިޓައިމް ޑިޕާރޓްމެންޓް

maritime@transport.gov.mv

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ