މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

އިޢުލާން

 

ކަނޑުއޮތްގިރީ ފިޝްވިލެޖްގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

           ކަނޑުއޮތްގިރީ ފިޝްވިލެޖްގެ ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރ: CORP/I/2019/42-134  އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކ. ކަނޑުއޮތްގިރީގައި، މިފްކޯއިން ހިންގާ ފްރެޝްފިޝް ޕްރޮސެސިންގ ޕްލާންޓްގައި، އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން، 02 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ޕެސްޓްކޮންޓްރޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ. 

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10.00ަށް މިފްކޯ (ހިލާލީމަގު/ މާފަންނު)އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 27 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް މިފްކޯ (ހިލާލީމަގު/ މާފަންނު)އަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަދުވަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

އިތުރުމަޢުލޫމާތުހޯއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ:

 

ފޯނު:   3323932

ފެކްސްް:  3323935

އީމެއިލް: contract@mifco.com.mv

 

                   19 ޖަނަވަރީ 2020

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ