އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އއ. މަތިވެރީ "ގެލެރީ" އެވެ. ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން:

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދައިދީފައިވާ " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ" ގެއްލިގެން މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

ގޯތީގެ ނަން:             ގެލެރީ

                     GALLERY

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:        A-U-5/2011/04

                     މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ