މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާސާ 3ގެ އިންޖީނު މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ދިރާސާ 3ގެ އިންޖީނު މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

                      ކ.ހުރާ ކައުންސިލުން ބަލަހަށްޓަމުން ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ ފެރީދޯނި ދިރާސާ3ގެ ޔަންމާރ 210Hp,6CH އިންޖީނުގެ މޭޖަރ އޯވަރހޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައި

ކޮށްދޭނޭފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)334/334/2019/32  އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ތިންފަރާތުން އަންދަސީހިސާބު ހުށައަޅާފައިނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢްލާން

ކުރަމެވެ.

                     ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިކައުންސިލަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށް 6640074 ނުވަތަ 7993018 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މި އިޢުލާނާއި އެކު ހީރަސް ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެއްގޮތަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ

ސިޓީއުރައެއް ގައެވެ.                    

                     24 ޖުމާދުލްއޫލާ 1441

                     19  ޖަނަވަރީ 2020

19 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ