މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީޗް ސްކައުޓުންގެ މަގާމުގެ އިޢުލާން އިތުރު ކުރުން

އިޢުލާން

  

މިމިނިސްޓްރީއިން 19 ބީޗް ސްކައުޓުންގެ މަގާމަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:  (IUL)88-ADHR/88/2020/3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24  އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އިސްވެ ދެންނެވުނު އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކެރެވިފައެވެ.

ވީމާ، ބީޗް ސްކައުޓުންގެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި 23 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް (ވެލާނޭގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ނުވަތަ ރަށުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި، ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް (hr@tourism.gov.mv) މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

21 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441ހ.

16 ޖެނުއަރީ 2020މ.   

16 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ