ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.އުލިގަމު ޞިއްހީމަރުކަޒުގެގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން 

   ހއ.އުލިގަމް ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ 

             ހއ.އުލިގަމް ޞިއްހީމަރުކަޒުގައި މިހާރުހުރި ގިފިލިބައި އިމާރާތާއި ގުޅުވައިގެން ހިޔާކުރުމަށްފަހު،މިމަރުކަޒުންދެވޭ މައުލޫމާތާއި 

  އެއްގޮތަށް އެތަނުގައި ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

            ވީމާ،މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން       

  މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 22 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން 

އެދެމެވެ.

          އަދި ދަންނަވަމެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި،ގަޑިޖެހިގެން ގެނެވޭ 

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

               

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ