ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުރެވުނު އިނުލާނުން މަޤާމް އުނިކުރުމަށް

`

 

 

ގެމަނަފުށީ ސްކޫލް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

ނަންބަރ: GS202/IUL/2020/02   

ތާރީޙް: 13/01/2020        

 

                 ކުރެވުނު އިނުލާނުން މަޤާމް އުނިކުރުމަށް

 

މި ސްކޫލުން 2020 ޖެނުވަރީ  8 ކުރެވުނު ނަންބަރު ، GS202/IUL/2020/1 އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ  ކެމިސްޓްރީ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމަށް ޓީޗަރަކު ބޭނުންނުވާތީ އެވާހަކަ މައުލޫމަތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

     

 

 

                                                                       އަސްލަމް ހުސައިން

                                                                         ޕްރިންސިޕަލް    

 

13 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ