ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމްތަކުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު މަޤާމުތަކުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން    

      ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައިވާ ނަންބަރުތަކުގެ ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު  މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

#

މަޤާމް

ޢިއުލާނު ނަންބަރު

ތާރީޚް

1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

IUL)448-ASS/1/2019/52)

25 އޮގަސްޓް 2019

2

އ. ސޭފްޓީ އޮފިސަރ    

IUL)448-ASS/1/2019/56) 

25 އޮގަސްޓް 2019

3

ޑްރައިވަރ

IUL)448-ASS/1/2019/57)

25 އޮގަސްޓް 2019

4

ގާޑް   

IUL)448-ASS/1/2019/58)

25 އޮގަސްޓް 2019

5

މަސައްކަތު     

IUL)448-ASS/1/2019/61)

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

             

09 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ