ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ޑިރެކްޓަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

            ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޢިއުލާން ކުރެވުނު ނަންބަރ IUL)448-ASS/1/2019/124) (28 ނޮވެމްބަރ 2019) ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު  މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

            13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ