އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ. ހިތަދޫ މަދިރިކޮލުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ މަދިރިކޮލުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

ސ.ހިތަދޫ މަދިރިކޮލުގެ އާމިނަތުދިޔެގެ ނަމުގައި 17 ނޮވެންބަރު 2005 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "މަދިރިކޮލުގެ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ މިގޯއްޗާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އެކަން 21 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

13  ޖުމާދަލްޢޫލާ  1441ހ.

 

08 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ