މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

މަޤާމް :ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު - ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް އަދި ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް
ބޭނުންވާ އަދަދު :1

 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު:

މިމިނިސްޓްރީގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަޒީފާތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި މީހުން ބޭންނުވެއެވެ.

މަޤާމު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަންޓް

1

ޑެވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް

1

ވީމާ، އިސްވެދެންނެވުނު މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، 2020 ޖަނަވަރީ 16 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާގެ ފެންވަރު، އަދި މި މަސައްކަތަށް ހޮވޭ ފަރާތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް، އަދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ "ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް" ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441

7 ޖަނަވަރީ 2020

07 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ