އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން

ބޭނުންވާ އަދަދު:

02 ވެލްޑަރުން

މުސާރަ : ދުވާލަކަށް 400.00 ރުފިޔާ

03 މަސައްކަތު މީހުން

މުސާރަ : ދުވާލަކަށް 300.00 ރުފިޔާ

މަޤާމުގެ ޝަރުޠު:

 ލިޔަން ކިޔަން ދަތުމާއެކު، މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމާއެކު، އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް:

އެއަރޕޯޓް އެއަރސައިޑް ވެހިކަލް އަދި އިކުއިޕްމަންޓް ޕާކިން ބޮޑުކޮށް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 

މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު ހަވާލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ www.ganairport.com

ބިލްޑިންގ ނަންބަރ 100، ސ.ގަން

 އައްޑޫ ސިޓީ 

6898010/6898515

 ނޯޓް: އިންޓަރވިއުއަށް ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

07 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ