ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ބިލްޑިންގ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ބިލްޑިންގ ހަދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 22 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)448/1/2019/132 އިޢުލާންގެ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލުއައުމާއި ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލިކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 09:00 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (ވެލާނާގޭ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށްވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

05 ޖަނަވަރީ 2020
ހޯދާ