ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހައުސްކީޕަރ (ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް)

މި އިޢުލާންވަނީ 07 ޖަނަވަރީ 2020 0939 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ހައުސްކީޕަރ ކަމުގެ މަޤާމު

31 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ