ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.އުލިގަމު ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ހއ އުލިގަމް ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ ގިފިލިބައި ހިޔާކޮށް ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމާއި ބެހޭ:

              ހއ.އުލިގަމް ޞިއްހީ މަރުކަޒުގައި އަމިއްލަ  ތަކެތީގައި  މިހާރުހުރި  ގިފިލިބައި  ހިޔާކޮށް  އެތަނުގައި  ލޯންޑްރީއެއް ހެދުމަށް 

ބޭނުންވެއެވެ.

              ވީމާ،މިކަމަށް  ޝައުގުވެރިވާ  ފަރާތްތަކުން 05 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ 12:30އަށް  މިމަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 12:30 އަށް އަންދާސީ ިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. 

              އަދި ދަންނަވަމެވެ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަަޑިޖެހިގެން ގެނެވޭ 

އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ