މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަންޑް އެނަލިސްޓް

އިޢުލާނު

 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

(IUL)13-HR/13/2019/367ނަންބަރު:

މަޤާމް:

ފަންޑް އެނަލިސްޓް

މަޤާމުގެ ނަންބަރު:


J-304442

 

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

މަޤާމުގެ ގިންތި:

ދާއިމީ

މަޤާމުގެ ރޭންކް:

އެމް.އެސް 2

މަޤާމުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން:

ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 2

ސެކްޝަން

ލޯކަލް ކައުންސިލްސް ކޯޑިނޭޝަން ޔުނިޓް/ ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް، / ކ. މާލެ

މުސާރަ:

މަހަކު -/6،295 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

މަހަކު 2,000/-  ރުފިޔާ

އެހެނިހެން އެލަވަންސް:

- ފިނޭންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %35 ގެ އެލަވަންސެއް ކޮންމެ މަހަކު ދެވޭނެއެވެ.

- މި މަޤާމަކީ ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް ދެވޭ މަޤާމަކަށްވާތީ، މި މަޤާމަށް ޓެކްނިކަލް ކޯ ދޭ ކޯ ޑިސިޕްލިންތަކަކީ ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެނައުންޓިންގ އެވެ. ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މުސާރައިގެ %28 އެވެ.

- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެއެވެ.

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން

- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް:

 

 1. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓާ ގުޅިގެން ޔުނިޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 2. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓާއި، ދައުލަތުން ކައުންސިލްތަކަށްދޭ އެހީއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަނާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި   ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ހެދުމުގައި ފަންނީ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނެއް މެދެވެރިކޮށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 3. ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ޚަރަދުތައް މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާއި އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ފުށުއަރާ ގޮތަށް ޚަރަދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަންތައްތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އަންގާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި ޚަރަދުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދާއި އެއްގޮތަށް އުސޫލުތައް ބައްޓަންކޮށް، ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 4.   ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންކުރާ އެކައުންޓިންގ ސޮފްޓްވެއަރއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދީ، އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެކަން އިސްލާޙުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
 5. ކައުންސިލްތަކުން ޚަރަދުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، މެނުއަލްތައް ކަމާއިގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއި އެކު ތައްޔާރުކުރުން.
 6. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޤާއިމްކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑުތައް، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ ލަފާގެ މަތިން ޤާއިމްކޮށްދިނުން. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޓްރަސްޓް ފަންޑާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި އިސްލާހުކުރަން ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅާ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުތައް، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރގެ ލަފާގެ މަތިން އިސްލާހުކޮށްދިނުން. މީގެ އިތުރުންވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 7. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިސާބުތައް ރިކޮންސައިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 8. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރުމުދަލުގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވެދީ ފަންނީ ލަފާދިނުން. އަދި    ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ހޯދާ މުދާ ހޯދާ ނައްތާލައި އަދި ވިއްކުމުގައި ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލަކީ ދައުލަތުގެ ހަރުމުދާ ހޯދާ، ނައްތާލާ އަދި ވިއްކާލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތްތޯ ބަލައި، އެއްގޮތްނޫންނަމަ އެއްގޮތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަދި އެއުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން.
 9. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން ރިޒާރވްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ރައްކާކުރޭތޯ ބެލުން. އަދި އެފައިސާއިން ޚަރަދުކުރަނީ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން. އަދި އެކަމުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާނަމަ އެފަރާތްތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
 10. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ކޮމިޓްމަންޓުތައް (އެކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކަން އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާ) ރިކޯޑުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.
 11. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ދަރަނި އެކައުންޓުކޮށް ރިކޯޑުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ސެކްޝަންތަކާއިއެކު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މަޤާމުގެ ޝަރުތުތައް:

 1. ފައިނޭންސް ނުވަތަ އެނައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުން

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

 1. ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މި ފޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން އަދި މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.)
 2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ، މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، އަދި ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 4. ސިވިލް ސަރވިސްއަށް / ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
 5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ("ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ "އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ޖަހާފައިވާ ލިޔުންތައް:

(ހ)  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް؛  ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ކޯހުން ލިބޭ ސެޓުފިކެޓު ވަކި ފެންވަރެއްގައި ޤަބޫލު ކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.

(ށ)  މަތީ ތައުލީމު ދޭ، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް.

 1. ވަޒީފާގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ("ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ "އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ޖަހާފައިވާ ލިޔުން.
 2. ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ދެވޭ އިމްތިޙާނު ފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ، އެ ސެޓުފިކެޓްގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ("ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ "އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ޖަހާފައިވާ ލިޔުން.
 3. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑު ("ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ "އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނޑުޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން) ޖަހާފައިވާ ލިޔުންތައް:

(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ނުވަތަ ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ/ ޖަމާއަތެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)  އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛ ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

(ނ) އުވާލާފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތާއި، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތް އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކް ފޯމް

ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބަލާނެ  ކަންތައްތައް:

- މަޤާމާގުޅޭ ދާއިރާގެ ތައުލީމަށް %35

- މަޤާމާގުޅޭ ދާއިރާގެ ތަމްރީނުތަކަށް %5

- މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތަޖުރިބާއަށް

- ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ވަނުމަށްދެވޭ އިމްތިހާންއަށް %5

- އިންޓަވިއު/އިމްތިހާން/ޕްރެޒެންޓޭޝަން %40

މަޤާމަށް އެދެންވީގޮތާއި ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ  09 ޖަނަވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީމެއިލް (hr@finance.gov.mv) މެދުވެރިކޮށްވެސް ބަލައި ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ  ކުރިން ސަރުކާރުން އަލަށް ބަންދު ދުވަހެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ، އެ ކަނޑައަޅާ ދުވަހުގެ އަދަދަށް ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ޝޯޓް ލިސްޓްކުރުން:

މި ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި، ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

އިންޓަވިއު،އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނެ ތަނާއި، މުއްދަތު:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު،އިމްތިޙާން އަދި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އޮންނާނީ،  12 ޖަނަވަރީ 2020 އާއި 23 ޖަނަވަރީ 2020  އާ ދެމެދު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގައެވެ.

"ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް )A2 ފޯމު)" އާންމުކުރުން

އިންޓަވިއު ބާއްވާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި "ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް (A2 ފޯމު)" އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މި އިދާރާގައި އަދި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ A2 ފޯމު އާންމު ކުރާދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ މި މިނިސްޓްރީގެ ކޯލް ސެންޓަރ 1617 އަށެވެ.  އީ-މެއިލް ކުރާނީ (hr@finance.gov.mv) އަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތައް އަދި އެ އުސޫލުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ލިޔުންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގެ ޑައުންލޯޑްސްގެ "އައްޔަނުކުރުމުގެ އުސޫލާގުޅޭ" (http://www.csc.gov.mv/dv/recruitment-usoolu) އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

29 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ