ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

 

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2019/126

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-30-19) PSM-ENG /2019/191

 

 

 

އިޢުލާން

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

              މިކުންފުނީގެ ނިއުސް އެޑިޓިންގ އަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ 2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ސިސްޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.

Description

QTY

Computer System

3.0GHz 10-core lntel Xeon W processor, Turbo Boost up to 4.5GHz

128GB  2666MHz DDR4  ECC  memory

Radeon Pro Vega 64 with 16GB of HBM2 memory

1TB SSD Storage

Magic Mouse 2 – Space Gray

Magic Keyboard with Numeric Keypad  -  US English - Space Gray

Mini Thunderbolt  to  Ethernet Converter

 

2

 

              މިއިޢުލާނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ، އަގުހުށަޅާފޯމް، ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަންނަފޯމް، މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން 07 ޖެނުއަރީ  2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ޕީ.އެސް.އެމް ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.       

28 ރަބީޢުލްއާޚިރާ  1441                                      

25 ޑިސެމްބަރ    2019                                      

25 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ