ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓްގެ ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 11 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)448/1/2019/130 އާއިގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީވެ އެ އިޢުލާން ބާޠިލިކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (ވެލާނާގޭ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށްވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ  (ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

22 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ