ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު އ.ފަޔަރ ފައިޓަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު އ.ފަޔަރ ފައިޓަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

     ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޢިއުލާން ކުރެވުނު ނަންބަރ IUL)448-ASS/1/2019/100)ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

                    21 ރަބީޢުލްއާޙިރާ 1441

                    18 ޑިސެމްބަރ  2019

18 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ