ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

 

ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ފަޔަރ ޕޮންޑް ހަދައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިއޮފީހުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޑިސެމްބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށްވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުށްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާކަން މައޫލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ (ރަސްމީ މަސައްކަތުގަޑީ ގައި) 3323776 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

11 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ