މާމެންދޫ ސްކޫލް، ގއ.މާމެންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިބްރަރީގައި އޭސީ ހަރުކުރުން

މާމެންދޫ ސްކޫލް

   ގއ. މާމެންދޫ

 ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                                     ނަންބަރު: GS198/IUL/2019/39

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި އޭސީ އަދި ސްޓާފުރޫމުގައި އެސީއެއް ހަރުކުރުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS198/IUL/2019/36 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ އަގު މާ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.      

މި ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި އޭސީ އަދި ސްޓާފުރޫމުގައި އޭސީއެއް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.  މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤަވާއިދުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

15ޑިސެމްބަރ 2019

އާދީއްތަ

1:00

ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

18 ޑިސެމްބަރ 2019

ބުދަ  

1:00

ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

 

11 ރަބީޢުލްއާޚިރި 1441

8 ޑިސެންބަރު 2019

08 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ