މާމެންދޫ ސްކޫލް، ގއ.މާމެންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިބްރަރީގައި އޭސީ ހަރުކުރުން

`

މާމެންދޫ ސްކޫލް

   ގއ. މާމެންދޫ

 ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                                          ނަންބަރު: GS198/IUL/2019/36

އިޢުލާން

 

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

      މި ސްކޫލުގެ ލައިބްރަރީގައި އޭސީ އަދި ދޮރުފޮތި ހަރުކޮށް ސްޓާފުރޫމުގައި އޭސީއެއް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވުމާއެކު، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގަޑިތަކުގައި މިސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ދުރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.  މިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ހަމައެކަނި ޤަވާއިދުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

2ޑިސެމްބަރ 2019

ހޯމަ

1:00

ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން

5 ޑިސެމްބަރ 2019

ބުރާސްފަތި

11:00

ގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް

 

28 ރަބީޢުލްއައްވަލް

25 ނޮވެމްބަރ 2019

 

25 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ