ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

 

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ނަންބަރު : WAMCO-LOG/IUL/2019/074

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

  1. 14 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިނެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނައި (ނަންބަރ WAMCO-LOG/IUL/2019/066) ގުޅިގެން، 29 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވި އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގައި މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމާ ގުޅިގެން (ނަންބަރ WAMCO-LOG/IUL/2019/066) ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމަވެ.

1.1.     Excavator (SK 330)

1.2.    Excavator (SK 200)

1.3.     Caterpillar Wheel Loader (914G)   

ވީމާ، މިކޯޕަރޭޝަނުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚުގައި މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއި އެއް ގޮތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޙު

ގަޑި

ތަން

މައުލޫމާތު ދިނުން

13 ނޮވެމްބަރ 2019 (ބުދަ)

15:00

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުންނަ ވެމްކޯގެ އޮފީސް މީޓިންގ ރޫމް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

20 ނޮވެމްބަރ 2019 (ބުދަ)

15:00

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުންނަ ވެމްކޯގެ އޮފީސް

20 ނޮވެމްބަރ 2019  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 15:00 ގެ ފަހުން ގެންނަ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާއިރު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރައްވައި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. މައުލޫމާތު ކަރުދާސް މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މއ. ޖަންބުގަސްދޮށުގެ،  ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ

މަޖީދީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ޕޯސްޓަލްކޯޑް:20161

ފޯން ނަންބަރު: 3025804  ، ފެކްސް ނަންބަރު:  3000584 

procurement@wamco.com.mv

10 ރަބިއުލްއައްވަލް 1441

7 ނޮވެމްބަރ 2019

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ