ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ބާއިންޖީނުގޭގައި ހުރި އިންޖީނުތައް ނީލަންކިޔުމާބެހޭ

                                                     ނަންބަރު: (IUL)262/262/2019/61 

އިޢުލާން

 

 

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ޞިއްޙީމަރުކަޒު ގޯތިތެރޭގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ކުރީގެ

ބައު އިންޖީނުގެ ނަގާ އެބިންސާފުކޮށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއޮފްހެލްތުން މިއިދާރާއަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ވީމާ، ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ރައްޔިތުން ގެ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި 6 ޖަނަރޭޓަރު

ނީލަންކިއުން 2019 ނޮވެމްބަރ 13 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 10:00ގައި އެސަރަހައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ. މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ 13 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ފައިސާދެއްކެވުމަށްފަހު 3 ދުވަހުގެތެރޭގައި ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ.                 

09   ރަބީޢުލްއައްވަލް   1441    

06   ނޮވެމްބަރ      2019

07 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ