މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

އިޢުލާން

ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއިބެހޭ

 

                  މިއިދާރާއާއި އަތޮޅުގެ އަދި މަރިޔާދުގޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުން 19 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10.30 ގައި އަތޮޅުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

                ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން އެދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް އަތޮޅުގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ