ފިނޭ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

c

 

 

ފިނޭސްކޫލް

 ހދ.ފިނޭ، ދިވެހިރާއްޖެ                

                                           ނަންބަރު:(iu)GS99/2019/017

 

އިޢުލާން

 

ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

 

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ، ދައުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތާލުމާގުޅޭ އުސޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ހެނދުނު 9:00 އާއި 13:30 އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ފިނޭސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ތަކެތި ބެއްލެވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަކެތި 07 ދުވަސް ތެރޭ ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 6520539 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތަކެތި

އަދަދު

ހޮޅިބުރި ކޮމްލީޓް (4 ފޫޓް)

16

ހޮޅިބުރި ކޮމްލީޓް (2 ފޫޓް)

04

ޕްލާސްޓިކް ޑެސްކް

10

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި

65

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނިޓަރ

06

ސީ.ޕީ.ޔޫ

11

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

02

ފްލަޝް ޓޭންކް

04

ޕްރޮޖެކްޓަރ

02

އަތްގަނޑު ތަޅު

04

ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރ

01

ދަގަނޑު ޓިނު

10

ދިޔަދޮވި ޕްލާސްޓިކް

1

ފެކްސް މެޝިން

1

ތިނބި ގަނޑު

2

ލަކުޑި ޕާޓިޝަން

03

ފާޚާނާ ތަށި

04

މޫނު ދޮންނަ ތަށި

03

ލަކުޑި ކުޑަ ދޮރު ދޮރުފަތާއެކު

01

 

 

06 ނޮވެމްބަރ 2019

9 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441      

                                                                 

                                                             

                                                             

 

                                                                 

06 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ