މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ އެއަރކޯންތަކެއް ނީލަންކިޔުން:

މި މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ވީ.އާރ.ވީ އެއަރކޯންތަކެއްގެ ނީލަން ކިޔުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީގެ ގޯތިތެރެއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު  ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ގެންނަވަން ވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ