ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާގުޅޭ

ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ރަށް ރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ، ދަޢުލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިއުމާއި ނައްތައިލުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާންމުކޮށް ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް 10:00 އާއި 13:30 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ތަކެތި 07 ދުވަސް ތެރޭ ނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަތޮޅު

ކޯޓު

ތަކެތި

ހއ

އުތީމް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ރ

އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

މެޝިނަރީޒް

ކ

ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ދ

ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް

ގދ

މަޑަވެލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީޒް އަދި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު

ގދ

ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ފަރުނީޗަރު

 

08  ރަބީއުލްއައްވަލް  1441

05 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ