މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ކުއްޔަށްހިފުމާއިބެހޭ:

                                                                                                                                                                                                                      ނަންބަރ: MTCC-PD/IU/2019/0188  

 

މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސް ކުއްޔަށްހިފުމާއިބެހޭ:

އެމް.ޓީ.ސީސީއިން ކުރަމުންދާ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީސްތައް ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު MTCC-PD/IU/2019/0181 ( 27 އޮކްޓޯބަރ 2019 ) އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ހެޑްއޮފީސް 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ ( ބޯޑް ރޫމް ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު، 12 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                   

                                        05 ރަބީއުލް އައްވަލު 1441     

                                         02 ނޮވެމްބަރ 2019 

04 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ