އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

 

     އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަމްބަރު 123-A/IUL/2019/59 (23 އޮކްޓޫބަރު 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަންދީސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                  03 ރަބީޢުލއްއައްވަލް  1441

                  31  އޮކްޓޫބަރު     2019

31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ