މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެނާޖީލައިޓް ( ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުން)

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

       އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                                     ނަންބަރު: 73/IUL)303-AS/303/2019)

އިޢުލާން

އެނާޖީލައިޓް ( ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުން)

 

            މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްއިން މިކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ 9 ވޯޓްގެ ލެޑް ބޮކި މިރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް  1 ލެޑް ބޮކީގެ ރޭޓުން ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

            ވީމާ ލެޑްބޮކި ބޭނުންވާ ގޭބިސީތަކުން މިއިދާރާއަށް އައިޑީކާޑު ހިފައިގެން ވަޑައިގަތުމުން ލެޑްބޮކި ދޫކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 07 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14.00 ށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

            02 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1441

            30  އޮކްޓޫބަރު    2019     

                                      

 

                                        

30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ