ހިންމަފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2020 ވަނަ އަހަރު މިސްކޫލް އިސްވެރިޔާ ހުންނަވަނޭ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިޢުލާންވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2019 0808 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ހިންމަފުށީ ސްކޫލް

ކ.ހިންމަފުށި،/ ދިވެހިރާއްޖެ.

    ނަންބަރު: GS141/MIS/2019/14

  އިޢުލާން

 

 

  2020 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ.

 

2020ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ އިސްވެރިޔާ ހުންނަވާނޭ ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މި ގެއަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ޢިމާރާތް ކުރެވި ފަރުނީޗަރާއެކު މަދުވެގެން 2ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގ ރޫމް އަދި ކައްކާ ކެވޭގޮތަށް ތަކެއްޗާއެކު ބަދިގެބަޔަކާއި ކާބައެއް ހިމެނޭ ގެއަކަށް ނުވަތަ އެޕާރޓް މަންޓަކަށްވާން ވާނެއެވެ.

 

ވީމާ، ގެއެއް ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ގެ ނުވަތަ އެޕާރޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އަގު ބަޔާންކޮށް ކުރެހުމަކާއެކު މި ސްކޫލަށް ސިޓީހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ދަތިފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލުގައި އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް ފޮނުއްވެވިދާނެއެވެ.

    މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ތާރީޚް

ސިޓީ ހުށަހަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް

13 ނޮވެމްބަރ 2019 ބުދަ ދުވަސް

ގަޑި 13:00

19 ނޮވެމްބަރ 2018 އަންގާރަ ދުވަސް

ގަޑި 13:00

 

  • އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ: ރަސްމީ ގަޑީގައި 6640585 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުވެލައްވާނެއެވެ.

 

 

 28  ރަބީއުލް އައްވަލް 1441

  30 އޮކްޓޯބަރ 2019

30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ