މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕޭމަންޓް މަތީ ޕާރކް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ

`

    މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ       

            އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                             ނަންބަރު: IUL)303-AS/2019/70)

 

އިޢުލާން

 

ޕޭމަންޓް މަތީ ޕާރކް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ

 

 

           ޕޭމަންޓް މަތީ ޖޯލިފަތި ސައިކަލް އެޅިގާ ފަދަ ތަކެތި މިހާރަކައް އައިސް ބަހައްޓަމުންދާތީ އެފަދަތަކެތި ޕޭމަންޓް މަތީ ނުބެހެއްޓުމަށް ހަނދާންކޮށްދެމެވެ. ޕޭމަންޓަކީ ހިނގާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދަކައްވާތީ މިކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާއި ނުލާ ހިގާމީހުންނަށް އުދަގޫވާގޮތަށް ޕޭމަންޓްމަތީ ގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބެހެއްޓުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

           ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

           22 ޞަފަރު  1441

           21  އޮކްޓޫބަރ 2019

 

 

21 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ