ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެނޭޖަރ - ކުޑަހުވަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ

އިޢުލާން

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އިއުލާން ނަންބަރ IUL)-BCC/2019/26) އަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައި ނުވާތީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) ގެ ދަށުން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކުޑަހުވަދޫއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

  •  01 މެނޭޖަރ، ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކުޑަހުވަދޫ

މިވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާއިރު ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު
  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ފޮޓޯކޮޕީ
  • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު (އައިޑީ) ގެ ކޮޕީ

މި މަޤާމްތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގެ 15:00 ގެ ކުރިން، ވަޒީފާއަށް އެދޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސިޓީ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިއުންތައް، ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވާނަމަinfo@bcn.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ޝަރުތުތައް މި އިއުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ހުށަހަޅާނީ:

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)

ސަކީނާމަންޒިލް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ

ފޯނު: 3010569 (960)+                          

އީމެއިލް:  info@bcn.mv

20 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ