މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

       އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                             ނަންބަރު: 69/IUL)303-AS/303/2019)

އިޢުލާން

އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި ގުޅޭ

        15 ނޮވެމްބަރ 2019 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި  09އޮކްޓޫބަރު 2019، ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޮޑިޝަނުން އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

#

ބައިވެރިންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

1

ޝަމްއާ އިބްރާހީމް، އައިކްވިލާ / ރ. އުނގޫފާރު

2

ފާޠިމަތު އަމާނީ އަޙްމަދު، ރަތްވިލާގެ / ރ. އަނގޮޅިތީމު

3

ރައިން ރުޝްދީ، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު

4

އުއްމުހާނީ ބިންތު އަޙްމަދު، ސީނުގެ / ރ. އުނގޫފާރު

5

އައިޝަތު އިމާ އަޙުމަދު ،އުދަރެސް/ ރ. އުނގޫފާރު

6

ޢާއިޝަތު ޢަފާ ބިންތި އަސްފާމް، މުލައްމާވިލާ / ބ. އޭދަފުށި

7

އާމިނަތު ޒަބާ އަދުނާން، ތަނޑިރަތްމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު

8

ނައުރީން އަބްދުﷲ ފަޔާޒް ، ހަވާނާ / ރ. އުނގޫފާރު

 

 

 

 

 

 

ނޯޓް: މުބާރާތަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަކީ ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެޓެގަރީ އިން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ ބައިވެރިންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

            16  ޞަފަރު  1441

            15 އޮކްޓޫބަރު 2019     

                                 

17 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ