މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އޮފީހުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އޭސީ ޔުނިޓް އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ވިއްކާލުމަށް

އިޢުލާން

 އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މާލެ އަދި ހުޅުމާލެ އޮފީހުގައި ހުރި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އޭސީ ޔުނިޓް އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ވިއްކާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ފެން ބިލްޑިންގް 5 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ހާޟިރުވެލެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް، 3323209 / 7960022 ނަންބަރުން، ސޭލްސް ހޮޓްލައިން އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓް

10 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ