މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ.ވާނީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އިންވަޔަރުމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރ:  PC-171/2019/W-L207

  1. ދ.ވާނީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޑިޒައިންކޮށް ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އިންވަޔަރުމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސަސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.
  2. ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯރމް ފުރިހަމަ ކުރެއްްވުމަށްފަހު އީ-މެއިލް: mr_1797@police.gov.mv

      އަށް މެއިލްކޮށް އަދި : procurement@police.gov.mv އަށް ކޮޕީ ފޮނުވުމުން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމުގެ ސްލިޕް ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރާއިއެކު 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމަށް ޔަގީންކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީނަމްބަރު ލިބުމުންނެވެ.

  3. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެވޭނެ އެންމެ ފަހުވަގުތަކީ 13 އޮކްޓޯބަރ 2019  ގެ 16:00 އެވެ. ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ދެވިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ލިބޭ އެއްވެސް ފޯރމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ބީލަންވެރިންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

  4. ޕްރީބިޑް އޮންނާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ތާރީހުގައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ 01  ގައެވެ. 

   ތާރީޚް:  14 އޮކްޓޯބަރ 2019

   ގަޑި:   10:00

  5. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ 01  ގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަަން ވާނީ ސިޓީއުރައެއްގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށްދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް  ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

  6. ބިޑް ހުޅުވުމަށް އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމަށް ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށް އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅައި ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ސްލިޕްް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

  7. މިޕްރޮޖެކްޓާއިގުޅޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތުތައް ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ފޯމް ފޮނުވާ ފަރާތްތަކަށް މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވައިދެވޭނެއެވެ.

  8. ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ވާލެއް ވާނަމަ 13 އޮކްޓޯބަރ 2019 ދުވަހުގެ 23:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އީ-މެއިލް ކުރަންވާށެއެވެ.

  9. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

  އަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  ފޯން: 9790052 960 +

އީ-މެއިލް: mr_1797@police.gov.mv

Bid Registration Form ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ފޯމް |

 

We confirm that we have read and understood the bid documents under RFP number given below and hereby register to this bid.

ތިރީގައިވާ އިޢުލާންގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ބީލަމުގެ ލިއެކިއުންތަށް ކިޔައި ކަށަވަރުކޮށް މިބީލަމުގައި ނަން ނޯޓުކުރަމެވެ.

 

Project Number

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު

 

 

RFP number

އިޢުލާން ނަމްބަރު

 

 

 

 

BUSINESS | PERSONAL REGISTERING TO THE BID

ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރާ ވިޔަފާރި | އާއްމު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

 

Name

ނަން

 

 

Contact Number

ފޯން ނަމްބަރު

 

 

Email

އީމެއިލް

 

 

 

Business seal and signature

ވިޔަފާރީގެ ތައްގަނޑު އަދި ސޮއި

 

 

     

 

REPRESENTATIVE INFORMATION

ވިޔަފާރި ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

 

First Name

ފުރަތަމަ ނަން

 

 

 

NID card number

ދ.ރ.އ.ކ ނަމްބަރު

 

 

 

Last Name

ފަހު ނަން

 

 

 

Contact Number

ފޯން ނަމްބަރު

 

 

 

Designation

މަޤާމް

 

 

 

Email

އީމެއިލް

 

 

 

 

 

Please send the completed form to the email address given in the RFP and collect the registration number. Bid registration will be confirmed once you receive the registration number.

ބީލަން ރަޖިސްޓަރ ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އީމެއިލްއަށް ފޮނުއްވައި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވިކަމަށް ބަލަންވާނީ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު ލިބުމުންނެވެ.

 

09 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ