އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމާއި ކޭޝިއަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމާއި ކޭޝިއަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުގެ މުއްދަތު ފަސްކުރުމާ ގުޅޭ

މި އިދާރާގެ ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ކޭޝިއަރަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/334 އިޢުލާނާއި ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރަކު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426-CB/426/2019/336 އިޢުލާނުގެ އިންޓަރވިއު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުއްދަތު، 2019 އޮކްޓޫބަރު 14 އާއި 2019 އޮކްޓޫބަރު 19އާ ދެމެދުގެ ތާރީޚަކަށް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. 

08  ޞަފަރު  1441

07 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ