ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން

 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ މިކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑް އޮފީސް (މއ. އުތުރުވެހި، ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ، ކެނެރީމަގު، މާލެ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 22 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ކޮމިޝަނުގެ ހެޑް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       7 ޞަފަރު   1441

       6 އޮކްޓޫބަރު  2019 

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ