އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު IUL)426-CB/426/2019/300) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2019/300  (25 އޮގަސްޓް 2019) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މަޤާމުގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު

ތައުލީމަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ތަމްރީނަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް ލިބުނު މަރކްސްގެ އިންސައްތަ

މަސައްކަތުގެ ހުނަރަށް ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ޖުމްލަ ލިބުނު މާކްސްގެ އިންސައްތަ

ވަނަ

 
 
 
 

21

5

26

48

100

 

901

އިންޓަރވިއުއަށްހާޟިރުނުވޭ

 

902

-

-

-

47.84

47.84

1

 

903

-

-

-

43.84

43.84

 

 

904

-

-

2.89

38.24

41.13

 

 

905

އިންޓަރވިއުއަށްހާޟިރުނުވޭ

 
06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ