އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާށި ނީލަން ކިއުން:

                                                        ނަންބަރު:A/IUL/344/2019/43

 

އިޢުލާން

ކާށި ނީލަން ކިއުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވީ ހޮނިހިރު އަދި 05 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވީ ހޯމަ ދުވަހު  ކާށި ވާދޫކުރުމުން، މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ކާށި ނީލަންކިޔުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

                             07 ޞަފަރު 1440

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ