ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކަނޑުހުޅުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

    

            މިރަށު ފުޓްސަލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި އިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)414-1/414/2019/41 އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވުނު މައުލޫމާތު ޝީޓްގެ ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ އެ އިއުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރަމެވެ.

            ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ ތާރީޚަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ނަން ނޯޓްކުރުން ( ރަސްމީ ދުވަސް ތަކުގައި )

06/10/2019 އިން 09/10/2019

9.00ން13.00

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

10 އޮކްޓޯބަރ 2019

13.00

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

17 އޮކްޓޯބަރ 2019

13.00

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

           އަދި ދަންނަވަމެވެ. ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ގެންނެވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9.00 އިން 13.00 އަށް 6820020 ނަންބަރ ފޯނާއެވެ.

           ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

06 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ