މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި އެސް ޕީ ނޭޝަނަލް ވޯރކްޝޮޕްގެ ކެޔޮމާއި ސައި.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން 2019، އޮކްޓޯބަރ 13 އިން 17 އަށް ބާއްވާ ISPS ނޭޝަނަލް ވޯރކްޝޮޕް ޖަލްސާ އަށް ކެޔުމާއި ސައި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިހިދުމަތް މިއޮތޯރިޓީއަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2019 އޮކްޓޯބްރ 05 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ޝީޓް މިއޮތޯރިޓީގެ ކައުންޓަރުންނާއި، ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 09 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:00 ގައި މިއޮތޯރިޓީގައެވެ.

ވީމާ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިދަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

                     4 ޞަފަރު 1441    

                   3 އޮކްޓޯބަރ  2019

03 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ