ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުމާއިބެހޭ

މިއިދާރާގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ތިރީގައިމިވާ ތަކެތީގެ ނީލަންކިއުން 2019 އޮކްޓޫބަރު 11 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ނީލަނިކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި

6 ގަނޑު ލައިސާޓް ޓިނު                     1 އައިސްއަލަމާރި (މައްސަލަޖެހިފައި)

1 ގަނޑު ލައިސާޓް ދިޔަދޮވި                   1 އެއަރ ކަންޑިޝަން (އިންޑޯ، އައުޓް ޑޯ ޔުނިޓާއެކު)

14 ލަކުޑިފިލާ                            4 ފާޚާނާތަށި ފްލެޝް ޓޭންކާއެކު (ބޭނުންކޮށްފައިހުރި)

16 ތަށި (އެކި ވައްތަރުގެ)                    ފެންސު ދައު (ފުޓްސަލް ދަނޑުން ނެގި)                

18 ބިއްލޫރިތަށި                          6 ސީލިންގ ފަންކާ (ޕްލޭސްކޫލުންނެގި)

           ނީލަމުން ނަންގަވާތަކެތި ގެންދެވޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. ފައިސާ ދައްކާތާ 3 ދުވަސްތެރޭ ތަކެތި ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

           ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވުން އެދެމެވެ.

          މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

02 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ