މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ް ބައު މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ - ނ.ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

މިލަދުންމަޑުލުދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

  ނ.ހޮޅުދޫ

   ދިވެހިރާއްޖެ

 

 

އިޢުލާން

މިކޯޓުގައި ހުރިބައެއް ބައު މުދާ ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ 

   މިކޯޓްގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 09 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:00 ގައި މިކޯޓް ހިގަމުންދާ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި، ދުވަހު ނީލަން ކިޔާ އުޞޫލުން ނީލަންކިޔުން އޮންނާނެއެވެ. ވީމާ، މިނީލަމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެދެއްވުމަކީ މިކޯޓްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. މިނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން ކިޔާ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 3 (ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގު އަދާކުރުމަށްފަހު، އެތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ

 

 

ނީލަންކިޔާ މުދާ

ނީލަން ފަށާއަގު

މަދުވެގެން ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އަގު

1

2 އެގްޒެކްޓިވް ޗެއަރ (ހައިބެކް)

20.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

2

3 ސެކްރެޓަރީ ޗެއަރ (ލޯބެކް)

20.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

3

1 ފައިލް ބަހައްޓާ ހަރުގަނޑު

30.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

4

12 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި އާދައިގެ (އަތްގަނޑުލީ)

15.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

5

4 މޭޒު (ކުޑަ)

40.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

6

5 ފަންކާ

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

7

1 ފަންކާ (ސްޓޭންޑް)

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

8

1 ގޮނޑި (ލަކުޑި ނައިލޯނުފުރި)

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

9

1 ދަބަސް

5.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

10

 3 ކޮމްޕިއުޓަރގެ މޮނީޓަރ

60.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

11

2 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން

60.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

12

1 ފެކްސް މެޝިން

60.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

13

4 ބެކަޕް (ޔޫ.ޕީ އެސް)

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

14

1 ޓީވީ

100.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

15

1 އައިސް އަލަމާރި

100.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

16

1 ސީޕީޔޫ

40.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

17

1 ފޯން

05.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

18

1 ޕީއޭބީ އެކްސް ސިސްޓަމް

100.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

19

1 ރޭޑިޔޯ

20.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

20

1 ފެންމޯޓަރ

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

21

1 ސްޕީކާރ

05.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

22

1 މައުސް

02.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

23

2 އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި

02.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

24

2 ޕްރިންޓަރ

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

25

1 މަޑިއެންޓަނާ

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

26

1 ޓީވީ އެންޓަނާ

10.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

27

1 ވީލް ބަރޯ

20.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

28

3 ބޮޑު ދޮރުފަތް

100.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

29

2 ދޮރުކަނި (3 ދޮރުގެ)

50.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

30

1 ބިއްލޫރިގަނޑު

100.00 ރުފިޔާ

10.00 ރުފިޔާ

 

02 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ